عنوان : مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

دانشگاه آزاداسلامي

واحد ملکان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد رشته تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی (M.Sc)

عنوان:

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

استاد راهنما:

دکتر محمد رحیم نجف زاده

استاد مشاور:

دكترکریم صالح زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

عدم شناخت عوامل مؤثر در قهرمانی، موجب عدم پیشرفت و موفقیت های ورزشی شده و باعث از بین رفتن انرژی و زمان ورزشکار و هزینه زیاد خواهد گردید (گیامپترو و همکاران، 2009). هدف از انجام این پژوهش مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا وکومیته حاضر در اردوی تیم ملی ایران بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش 32 نفر از قهرمانان کاراته کای مرد (کاتا 12=n) و (کومیته 20=n) که حداقل یکی از عناوین قهرمانی جهان، آسیا، دانشجویان جهان یا غرب آسیا را کسب نموده بودند، تشکیل دادند. در این پژوهش اندازه گیری پیکرسنجی شامل: وزن، طول قد ایستاده، قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا، پهنای آرنج و اپی کندیل ران، محیط بازو در حالت استراحت و انقباض، محیط ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا و مچ پا، مقدار چین پوستی عضله سه سر بازو، دوسر بازو، تحت کتفی، فوق خاصره ای، شکم، ران و پشت ساق پا و همچنین پرسشنامه شخصیتی فرم کوتاه شده NEO شامل: روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن طبق شرایط استاندارد و کنترل شده انجام گردید. جهت مطالعه تفاوت بین ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی از آزمونt  و از آزمون اسمیرونف – کولموگروف جهت مطالعه طبیعی بودن توزیع و از آزمون لوین جهت مطالعه تجانس واریانس بهره گیری گردید. سطح معنا داری نیز برای تمام محاسبات (05/0>p ) در نظر گرفته گردید. نتایج به دست آماده در مورد ویژگی های پیکرسنجی نشان داد قهرمانان کومیته دارای وزن بیشتر، قد ایستاده و نشسته، طول بازو، ران و ساق پای بلند تر ، محیط کمر، چین پوستی سه سر بازو و ران بیشتر نسبت به قهرمانان کاتا می باشند و پهنای آرنج، اپی کندیل ران و محیط بازو در حالت انقباض قهرمانان کاتا بیشتر از قهرمانان کومیته بود، اما در دیگر ویژگی های پیکر سنجی اختلاف معنا دار نبود. در مورد ویژگی های شخصیتی بین برون گرایی و گشودگی قهرمانان کاتا و کومیته تفاوت معنا دار بود. به گونه کلی یافته های پژوهش بیانگر اختلاف در بعضی از ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی بین قهرمانان کاتا و کومیته می باشد. بنابر این ضروری به نظر می رسد که در هدایت و گزینش ورزشکاران به بخش های کاتا و کومیته به این ویژگی ها توجه گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ورزشکاران، زینت جامعه بوده و باعث افتخار می باشند و قهرمانان ورزشی مانند ستارگان می‌درخشند (بوستانی، 1389). اکثر بشر ها با توانایی بالقوه متولد می شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش های صحیح و ضروری استعداد بالقوه آنها بارور و شکوفا می گردد (اشمیت[1]،1384).

بسیاری از والدین علاقه‌مندند کودکانشان موفقیت در رشته های ورزشی را تجربه کنند، حتی ممکن می باشد بعضی از آنها تمایل داشته باشند کودک خود را در سطح نخبگان ورزشی و قهرمانان ملی و بین‌المللی ببینند. پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی، در ورزش فرآیندی بسیار پیچیده دارد، فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از موضوعاتی می باشد که امروزه در ورزش مطرح می باشد، همه افراد می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی شرکت نمایند اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت و چیرگی دست می‌یابند (ابراهیم و حلاجی، 1386). هر فردی می تواند به فعالیت ورزشی ویژه ای بپردازد، اما تعداد کمی هستند که به مرحله نخبگی و قهرمانی می رسند(لیدر[2]، 2005).

ورزشکاران برای رسیدن به اهداف ورزشی خود نیازمند کسب مهارت‌‌ها در دو زمینه جسمانی و روحی روانی هستند و دستیابی به اوج عملکرد ورزشی با ویژگی‌های روانشناختی و پیکری برجسته میسراست (بخردی، عابدنظری و ذکایی، 1380). درچند سال اخیر تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی و بهبود عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران انجام شده می باشد و اوج عملکرد ورزشکاران مهمترین دغدغه مربیان در تورنمنت های بین‌المللی می باشد‌ (توتردل، 2001). یکی از مهم ترین اجزای وابسته به تندرستی، ترکیب بدنی می باشد. در بسیاری از تحقیقات بین ویژگی های پیکرسنجی و اجراهای ورزشی ارتباط و همبستگی بالایی نظاره شده می باشد (دولت آبادی، 1379). عواملي زیرا اندازه و تر کیب بدني و شاخص هاي اجرايي مهارت حركتي تأثیر بسزايي در گرايش افراد به یكي از رشته های ورزشي خاص دارد. به عنوان مثال، اهميت قامت بلند در ورزشكاران ورزش هاي تيمي كاملاً پذيرفته شده می باشد یا داشتن قامت کوتاه در ژیمناست ها باعث مزیت مکانیکی و موفقیت اجرای مهارت شده می باشد (زونیگا[3] و همکاران 2011). یقینا رسیدن به اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت های روانی امکان پذیر نمی‌باشد و گام مهم در این مسیر، ارزیابی مهارت‌های روانشناختی و شخصیت ورزشکاران می باشد (تجاری، زارعی و عظیم نژاد،1388). ورزشکاران نخبه نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند، این ورزشکاران بر اساس اندازه و وضعیت بدن و تجارب شناختی و اجتماعی خود عملکردهای حرکتی را به حداکثر درجه و میزان پیشرفت می رسانند و می‌توان با مطالعه وشناخت این قابلیت ها از آن بعنوان شاخص و معیاری برای استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی بهره گیری نمود (هی وود[4]،1390). یکی از رشته های ورزشی که امروزه مشتاقان زیادی در سراسر دنیا مانند در کشورمان دارد ورزش کاراته می باشد. ورزش رزمی کاراته برای اولین بار در منطقه ای به نام اوکیناوا[5] جزیره ای بین چین و ژاپن در حدود 4000 سال پیش توسط افسران چینی راه پیدا نمود، شکل ابتدایی کاراته روش مبارزه ای چینی به نام کمپو[6] بود که طی سالیان طولانی تبدیل به ته[7] و سپس کاراته گردید (حسین خان، 1383). این رشته ورزشی نیز مانند دیگر رشته ها مسیر تکامل را پیموده و به شکل امروزی در آمده می باشد و دارای مسابقات رسمی در سراسر دنیا در قالب قهرمانی قاره ای و جهانی می باشد که در دو بخش کاتا[8] (فرم) و کومیته[9] (مبارزه) ، بانوان و آقایان در رده های وزنی و سنی مختلف می باشد (مردانی، 1389). اما تاکنون تحقیقات اندکی به مقصود شناسای ویژگی های مورد انتظار قهرمانی رشته ورزشی کاراته به تفکیک در دو بخش کاتا و کومیته با بهره گیری از شاخص های پیکرسنجی و شخصیتی انجام شده می باشد، امید می باشد نتایج این پژوهش که با تاکید بر مقایسه ویژگی های مختلف پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته می‌باشد، اطلاعات نسبتاً جامعی در اختیار مربیان، اولیاء و مسولین رشته ورزشی کاراته جهت شناسایی بهتر استعدادهای هنرجویان کاراته در دو بخش فراهم سازد، تا با در نظر داشتن کمیت بالای هنرجویان کاراته در سطح کشور، این رشته ورزشی بتواند نتایج مطلوب‌تری را درعرصه های بین‌المللی کسب نمایند.

1- 2 اظهار مسئله

متخصصان و مربیان با تجربه بعضی مزایای استعدادیابی ورزشی را اینگونه عنوان می‌دارند که زمان مورد نیاز برای رسیدن به اوج عملکرد ورزشی با بهره گیری از افراد برگزیده کاهش می یابد، و افراد به سمت رشته‌هایی که از نظر جسمانی و روانی برای آنها مناسب‌ترند هدایت می شوند (ابراهیم و حلاجی، 1386). معیارهای بکارگرفته شده برای استعداد یابی در هررشته ورزشی بایستی اختصاص به آن ورزش داشته باشد، ویژگی‌های پیکرسنجی افراد مانند قد، وزن، طول اندامها، پهنای اندامها و میزان چربی بدن تأثیر اساسی را در بسیاری از رشته های ورزشی بازی می کند (بخردی و همکاران، 1380 ). ویژگی های پیکری یکی از شاخص های تعیین کننده ویژگی های افراد به مقصود توصیف ساختار بدنی دارای اهمیت زیادی می باشد (ربت[10]، 2007). همچنین سال های زیادی می باشد که محققان روانشناسی ورزش، کوشش می کنند تا نیمرخ های شخصیتی ورزشکاران زبده را برای پیش بینی موفقیت های آتی آنها ترسیم نمایند (انشل[11]، 1385 ). متخصصان و برنامه ریزان ورزشی تأثیر شاخص های روانشناختی و پیکرشناختی در عملکرد ورزشکاران در میدان های مسابقه را مورد مطالعه قرار می دهند و می کوشند تا با آزمون های مختلف شناخت روشن تری از این قابلیت‌ها بدست آورند، که بهتر بتوانند ورزشکاران را جهت دست یابی به موفقیت های ورزشی هدایت نمایند (ابراهیم و حلاجی، 1386). مربیان با بهره گیري از یافته هاي روانشناسی ورزش، می توانند به صورت کاربردي در جلسات تمرین و با ارزیابی نا محسوس خلق و خوي ورزشکاران پر استرس و تبدیل آن به خلقیات مثبت، تأثیر چشمگیري در بهبود اعتماد به نفس و تاثیر ورزشکاران و موفقیت آنها داشته باشند (اصفهانی، قزلسفلو و علی لو،1391).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برنامه‌‌ریزی جهت پرورش نخبگان و قهرمانان ورزشی نیازمند اطلاعاتی جامعی از وجوه مختلف ورزشکاران نخبه می‌باشد، این اطلاعات بخصوص شامل اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی و روانی می باشد که با مقایسه این اطلاعات قادر خواهیم بود ضمن کمک به قهرمانان در رقابت‌های آتی، با تعمیم این شاخص‌ها به ورزشکاران مبتدی، نوجوان و جوان استعدادیابی را در تمام رده های سنی آن رشته ورزشی میسر سازیم (شمس و سخنگویی، 1391). ورزش کاراته نیز از این امر مثتسنی نیست، ترکیب بدن در کاراته، مثل قد بلند در بخش کومیته می تواند یک مزیت به حساب آید، اما در بخش کاتا ممکن می باشد تا حدودی یک مانع جهت اجرای موفقیت‌آمیز باشد. ویژگی های شخصیتی نیز در این دو بخش می تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد (بوستانی، 1389). لذا با در نظر داشتن فعالیت سی ساله محقق در این رشته به عنوان هنرجو و ورزشکار، قهرمانی در سطح کشور و تورنمنت های بین المللی، مربی و داور بین المللی، مؤلف اولین کتاب مربیگری کاراته در ایران، مسؤل کمیته آموزش فدراسیون کاراته ، دبیر انجمن کاراته دانش آموزی کشور و …. همواره در پی راهکاری جهت شکوفایی بهتر استعداد های بالقوه موجود در کشور بخصوص ورزش کاراته بوده می باشد، تا توجه تازه ای را از بعد علمی برای مربیان، ورزشکاران، والدین، دست اندرکاران و مسئولین ورزش کاراته ایجاد نماید. با در نظر داشتن نکات مطرح شده، این که هنرجویان کاراته درسطوح قهرمانی در یکی از دو بخش کاتا یا کومیته به صورت تخصصی به فعالیت می پردازند و غالباً فعالیت ایشان بدون در نظر گرفتن ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی می باشد این پژوهش در نظر دارد تا با مقایسه این دو ویژگی شاخص مناسبی را برای کمک به دستیابی موفقیت در دو بخش کاتا و کومیته ارائه نماید. لذا با در نظر داشتن توضیحات برشمرده، محقق در کوشش برای پاسخ به این سوال می باشد، که آیا بین ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا و کومیته حاضر در اردوی تیم ملی ایران تفاوت هست؟

3-1- سوالات اختصاصی پژوهش

1- آیا بین ویژگی های پیکرسنجی (وزن، طول قد ایستاده و نشسته و طول اندام ها، پهنای اندام ها، محیط اندام ها و چین پوستی) قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته تفاوت معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شخصیتی (روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن)

قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته تفاوت معنی داری هست؟

4-1- اهمیت وضرورت پژوهش

متخصصان امر ورزش عقیده دارند ورزشکارن بسیاری وجود دارند که سال های متمادی در رشته ورزشی که برگزیده‌اند فعالیت می‌کنند اما موفق نیستند، در حالی که بعضی دیگر به درجات بالایی از موفقیت رسیده‌اند. پیش‌بینی موفقیت در یک رشته ورزشی خاص، کار سختی است، زیرا عوامل متعددی در موفقیت یک ورزشکار دارای اهمیت می باشد و از آنجایی که توانایی های بشر یک فطرت ثابت نیست و می‌تواند در طول زندگی تغییر نماید و در اثر عدم دستیابی به فرصت مناسب یا انتخاب اشتباه هیچگاه بارور نگردد، پس کشف این توانایی ها ضروری می باشد (شکرالهی اردکانی، 1390). هر انسانی در نوع خود منحصر به فرد می باشد، با این تفاصیل بین بسیاری از بشر ها، آن قدر شباهت هست که می توان نکات مشترکی را در نظر گرفت. اگر چه روان شناسان وجود شباهت هایی بین افراد را قبول دارند، اما در نظر داشتن تفاوت های افراد از یکدیگر، معطوف شده می باشد. چرا عده ای موفق و بعضی ناموفق اند؟ چرا درک افراد از امور متفاوت می باشد؟ تنوع استعدادها از کجا ناشی می گردد؟ و غیره (فتحی آشتیانی،1390). شناسایی و در نظر داشتن تفاوت های بین افراد ممکن می باشد در تشویق و راهنمایی آن ها به طرف رشته ورزشی معینی مفید واقع گردد یا اینکه آن ها را از فعالیتی که امکان موفقیت در آن کم می باشد، دور نگه دارد ( اشمیت، 1384). امروزه با در نظر داشتن حرفه ای شدن ورزش، شناخت وضعیت و ساختار بدنی آنچنان مورد توجه متخصصین قرار گرفته می باشد که سوق دادن نونهالان و نوجوانان به رشته های ورزشی که درآن مستعد هستند، از مهمترین عوامل شناخت نوع ورزش برای هنرآموز به شمار می رود، زیرا در این شیوه هم از اتلاف وقت هنرجو و مربی جلوگیری شده و هم از هزینه های بیهوده جلوگیری می گردد (نجف آبادی و همکاران، 1391).

ورزش‌های رزمی از رشته های مطرح ورزشی بوده و مرتباً شاهد پیوستن رشته های رزمی بیشتری در مسابقات بزرگ بین‌المللی زیرا المپیک هستیم. بی تردید ورزش‌های رزمی مانند کاراته در ایران جزو موفق ترین و مدال آورترین رشته‌های ورزشی بوده و نوجوانان و جوانان زیادی همه روزه به این رشته ها روی می‌آورند (درویش، 1370). تقریبا تمام ورزشکاران فعال رشته کاراته در دو بخش کاتا وکومیته بینش و دانش کافی را از محتوای رشته انتخابی خود نداشته اند وعواملی زیرا راهنمایی و تأثیر والدین، تماشای تمرینات ومسابقات و فیلم های رزمی، آشنایی با مربیان و ورزشکاران کاراته، در گرایش آنها به سمت این رشته ورزشی موثر بوده می باشد (انوری، 1390). نتایج تحقیقات نشان داده می باشد که هیچ یک از کاراته کاها بر اساس شاخص های استعدادیابی در فعالیت کاراته شرکت نکرده اند و اساساً در کشور ما هیچ گونه مبنای علمی برای استعدادیابی افراد در رشتة کاراته وجود ندارد و کلیة ورزشکاران تنها بر اساس علاقة خود یا خانواده شان وارد رشتة ورزشی کاراته می شوند (شیخ، شهبازی، امینی و غلامعلی زاده، 1385). موفقیت های این رشته در عرصه های مختلف بین المللی بیشتر مرهون کمیت بالای علاقه مندان در سطح کشور نسبت به کشورهای دیگر و کوشش های مربیان و ورزشکاران می باشد.اغلب ورزشکاران کاراته با آزمون و خطا وارد یکی از دو بخش کاتا یا کومیته می شوند که گاهی به علت عدم دستیابی به موفقیت حتی در سطوح پایین سرخورده شده و پس از مدتی این ورزش را رها می کنند و یا اینکه سالیان متمادی بدون دستیابی به موفقیت، هزینه های مادی و معنوی زیادی ر ا هم خود و هم جامعه، متقبل می شوند. پژوهش حاضر با در نظر داشتن مطالعه هایی که بین ویژگی‌های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد در دو بخش کاتا و کومیته دارد به توصیف و مقایسه این ویژگی ها می پردازد تا در جهت برنامه ریزی علمی برای هدایت صحیح ورزشکاران با در نظر داشتن قابلیت های بالقوه مورد بهره گیری قرار گیرد.

[1] – EShmith

[2] -Lidor

[3] – Zuniga

[4]– hiud

[5]– Okinawa

[6] – Kempo

[7] – Te

[8] – kata

[9]– Kumite

[10] – Robat

[11] – Enshel

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700تومان